Meža ciršana būs pārdomāta un izdevīgāka ar Zīles

Meža ciršana ir viens no pakalpojumiem, kas tiek nodrošināts Zīles pakalpojuma viedā meža apsaimniekošana ietvaros. Meža ciršana ir mežu apsaimniekošanas posms, kurā notiek koku ciršana, pielietojot dažādus ciršanas veidus, kas tiek izmantoti atkarībā no mežaudzes vecuma, caurmēra vai citiem apstākļiem. Meža ciršana ir izaicinājumiem bagāts un nereti arī bīstams process, kur pieredze un zināšanas spēlē būtisku lomu, lai tas notiktu bez kļūdām, kas var radīt zaudējumus meža saimniekiem.

Pārdomāta un saprātīga meža ciršana ar Zīles

Meža ciršana ir tehniski un no plānošanas viedokļa izaicinājumiem un pārsteigumiem bagāts process, kur tādi neparedzami apstākļi kā laikapstākļi, saplīsusi tehnika vai apaļkoka cenu izmaiņas liek mainīt meža ciršanas plānu stundas laikā, tāpēc mēs jau no pirmās mežizstrādes darbu dienas detalizēti sekojam līdzi katrai darbībai un veicam nepieciešamās izmaiņas, ja apstākļi to pieprasa. Ņemot vērā lauku īpašumu konsultāciju centra Zīles konsultantu daudzpusīgo pieredzi meža apsaimniekošanā, mežizstrādē un koksnes realizācijā, spējam nodrošināt meža zemes īpašniekiem pārdomātu un saprātīgu meža ciršanu, kur tiek veikta visu procesu skrupuloza plānošana un uzraudzība, ievērojot visas likumā noteiktās prasības, un piegādāt iespējami augstāko ieguvumu meža saimniekiem.

Meža ciršana ar Zīles ietver šādus pakalpojumus:

 • Cirsmas vērtības noteikšana pēc dokumentācijas un apskates dabā
 • Dokumentācijas sagatavošana – meža inventarizācija, meža apsaimniekošanas projekts, cirsmas skice, ciršanas iesniegums, atskaites Valsts meža dienestam
 • Krautuves saskaņošanu
 • Īpašuma sagatavošana pirms meža ciršanas darbiem – robežu un kupicu sakārtošana, stigošana, dastošana, mērniecība
 • Sortimentu lapas sagatavošanu
 • Meža ciršana - zāģēšana un koksnes pievešana
 • Loģistika un apaļkoka realizācija
 • Īpašuma sakārtošana – grāvju, ceļu un risu sakārtošana

Meža ciršana - iespējamie ciršanas veidi

Meža ciršana ir iespējama, veicot dažādus cirtes veidus, kas pielietojami, kad to pieļauj Meža likums vai arī neparedzēti apstākļi kā kaitēkļi vai dabas stihijas. Meža ciršana palīdz uzlabot mežaudzes kvalitāti un arī iegūt apaļkoku no meža zemes. Meža ciršana pamatā notiek, izmantojot divas galvenās ciršanas - galveno vai kopšanas cirti. Kopšanas cirtes pārsvarā izmanto, lai mežaudzes augšanas laikā uzlabotu mežaudzes kvalitāti un paralēli jau iegūstot pirmos apaļkoka kubikmetrus. Savukārt, kad mežaudze sasniegusi ciršanas vecumu, tad pielieto galveno cirti – kailcirti, pakāpenisko vai izlases cirti. Var gadīties, ka meža kaitēkļu, meža dzīvnieku vai dabas stihiju ietekmē mežā ir jāveic arī sanitārā, rekonstruktīvā un ainavu cirte.

Galvenā cirte

Galvenā cirte ir meža ciršana, kad sasniegts mežaudzes cirtes vecums vai caurmērs. Šai cirtei ir iespējami 2 izpildes veidi – kailcirte un pakāpeniskā cirte. Kailcirte ir meža ciršana, kur mežaudze tiek nocirsta vienā piegājienā, kur kailcirtes platība drīkst būt no 2-5 hektāriem atkarība no mežaudzes tipa - silā, mētrājā, lānā, damaksnī, vērī un gāršā maksimālā platība var būt 5 hektāri, pārējos meža tipos ne vairāk par 2 hektāriem. Pēc kailcirtēm ir obligāti jāveic meža atjaunošana - mākslīga koku stādīšana vai ļaujot mežaudzei dabiski atjaunoties 5 gadu laikā.

Retākos gadījumos pakāpenisko cirti veicot galveno cirti. Šajā gadījumā meža ciršana notiek vairākos piegājienos, kur mērķis ir panākt meža dabisko atjaunošanos zem paliekošo koku vainagiem. Mežaudzi nocērt pilnībā tad, kad dabiski atjaunojušos koku skaits ir atbilstošs likumam, lai mežaudzi uzskatītu par atjaunojušos.

Galvenā izlases cirte

Galvenā izlases cirte ir meža ciršana, kas neparedz mežaudzes pilnīgu nociršanu. Izlases cirti pielieto dažādu vecuma mežos, periodiski nocērtot mežaudzes daļu, kas nepārsniedz pieaugumu. Meža ciršana ar izlases cirti paredz to, ka šķērslaukums nedrīkst tikt samazināts zem kritiskā šķērslaukuma. Izlases cirtes pārsvarā pielieto gadījumos, kad kailcirte ir aizliegta.

Kopšanas cirte

Meža ciršana izmantojot kopšanas cirtes galvenais mērķis ir uzlabot mežaudzes koku augšanas apstākļus un atstāt vēlamās un ienesīgākās koku sugas. Kopšanas cirtes iedalās 2 posmos - jaunaudžu kopšana un krājas kopšanas cirte. Jaunaudžu kopšanu uzsāk brīdī, kad nekvalitatīvās koku sugas sāk nomākt kvalitatīvās sugas un jāpanāk vēlamo koku sugu sastāvs, atbrīvojot tiem telpu ātrākai augšanai.

Krājas kopšanas cirte

Meža ciršana izmantojot krājas kopšanas cirti ir iespējams gūt pirmos ienākumus. Jaunāka vecuma mežos pārsvarā tiks iegūti mazāk vērtīgi sortimenti kā malka un papīrmalka, savukārt jau vecākos mežos iegūsi arī vērtīgos sortimentus kā baļķus un finieri. Krājas kopšanas cirti nav jēgas veikt mežaudzēs, kas vecākas par 50 gadiem, jo tas vairs neuzlabos paliekošo koku augšanas produktivitāti.

Sanitārā cirte

Meža ciršana izmantojot sanitāro cirti iespējama, ja mežaudze ir cietusi no dabas stihijām, vai kaitēkļu un dzīvnieku bojājumiem. Meža ciršanu sanitārajā izlases cirtē veic līdz paliekošo, veselo koku šķērslaukums ir lielāks par kritisko šķērslaukumu. Savukārt, ja veselo koku šķērslaukums ir mazāks par kritisko, tad mežaudzi nocērt sanitārajā kailcirtē.

Rekonstruktīvā cirte

Meža ciršana izmantojot rekonstruktīvo cirti ir iespējama, ja ir Valsts meža dienesta atzinums, ka mežaudzes šķērslaukums ir zem kritiskās vērtības, vai ja mežaudze ir neatgriezeniski bojāta kaitēkļu, dzīvnieku vai slimību rezultātā.

Meža ciršana - apaļkoka pieviešana līdz krautuvei

Meža ciršanas neatņemama un ļoti svarīga sastāvdaļa ir apaļkoka pieviešana līdz krautuvei kam tiek izmantots forvarderis. No meža ciršanas etapiem apaļkoka pieviešana ir bieži vien sarežģītākais un izaicinājumiem bagātākais etaps, tāpēc ļoti būtiski ir pirms meža ciršanas izpētīt īpašumu dabā un izstrādāt pārdomātu apaļkoka pievešanas plānu. Šis ir tik svarīgs mežistrādes posms, jo var būtiski ietekmēt meža saimnieka ieguvumu. Piemēram, vasarā skujkoku ir kritiski izvest ārā pēc iespējas ātrāk, jo skujkoks var sazilēt pat 2 dienu laikā, ja ir karsts un sutīgs laiks, tāpēc Zīles pēc iespējas izstrādā vairākas apaļkoka izvešanas stratēģijas, kā arī nodrošinās, lai ir pieejami vairāki forvarderi, ja apstākļi to pieprasa.

Meža ciršanas atļauja - pasākumi, kas jāveic, lai iegūtu ciršanas atļauju

Meža ciršanas atļauju iegūst, iesniedzot Valsts meža dienestā nepieciešamos dokumentus ciršanas atļaujas saņemšanai. Iesniegumā jānorāda, kuros meža nogabalos un kāda ciršana plānota. Ja vēlies veikt sanitāro cirti, tad iesniegumā ir jānorāda meža bojājuma veids. Galvenās cirtes/kailcirtes gadījumā obligāti ir jāiestigo un pie iesnieguma obligāti ir jāpievieno cirsmas skice, iekļaujot šādu informāciju:

 1. Īpašuma nosaukumu
 2. Zemes vienības kadastra numuru
 3. Norādi par ziemeļu pusi
 4. Cirsmas robežu kontūras novietojumu un robežpunktu koordinātes
 5. Piesaisti pie kvartālstigas, zemes vienības robežzīmes, trases, grāvja, izcirtuma, meža infrastruktūras objekta krustpunkta vai cirsmas virsotņu koordinātēm
 6. Īpašnieka rekvizītus

Meža ciršanas atļauju nevarēsi saņemt, ja nebūs derīga meža inventarizācija/taksācija. Taksācija ir derīga 20 gadus. Ja ir doma cirsmu pārdot cirsmu izsolē, obligāti ir jāveic dastošana, lai precīzi zinātu cērtamo m3 apjomu.

Meža ciršana - biežāk uzdotie jautājumi
Meža ciršana saviem spēkiem, meža apsaimniekošana vai cirsmas izsole, kas ir izdevīgāk?

Katrai no pieejām ir savi plusi un mīnusi. Meža apsaimniekošana un meža ciršana var būt ienesīgāka, bet paredz to, ka saimnieks iesaistās pats un veic meža apsaimniekošanu un ciršanu kopā ar apsaimniekotāju. Protams, ir arī riski, ka krītot strauji apaļkoka cenām ieguvums ir mazāks nekā cerēts. Savukārt pārdodot cirsmu, cirsmas izsolē naudu iegūsi uzreiz, bet jārēķinās, ka ieguvums būs 20-30% mazāks, nekā veicot meža ciršanu un/vai apsaimniekošanu. Neatkarīgi, kuru variantu izvēlēsies, Zīles izdarīs visu Tavā vietā, sākot ar visas dokumentācijas sakārtošanu, īpašuma novērtēšanu pēc papīra un dabā, izsoles rīkošanu un arī visu juridiskās puses organizēšanu.

Kādas ir meža ciršanas cenas?

Meža ciršanas cenas ir atkarīgas no vairākiem mainīgiem apstākļiem, no kuriem vislielākā ietekme ir - meža ciršanas apstākļi (sauss vai slapjš īpašums), koksnes pievešanas ceļa attālums līdz krautuvei, cik biezs ir pamežs un cik daudz būs nepieciešams izmantot rokas zāģus veicot meža ciršanu. Vidēji cena svārstīsies ap 20 eiro par m3.

Kādi nodokļi ir jāmaksā, ja tiek veikta meža ciršana?

Ja tiek veikta meža ciršana un pēc tam pārdots apaļkoks, būs jāmaksā 7,5%  iedzīvotāju ienākuma nodoklis no iegūtās summas.

Interesē atbildīga meža ciršana? Piesakies un iegūsti vairāk!

Saistītie raksti

Ko var cirst neprasot ciršanas apliecinājumu!?

Ne visām mežizstrādes darbībām mežā ir nepieciešams ciršanas apliecinājums
Publicēts 02/11/2023

Kādi ir iespējamie meža ciršanas veidi!?

Pirms uzsākt mežistrādi ir būtiski saprast kāds ciršanas veids ir piemērotākais
Publicēts 01/11/2023

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu jums kvalitatīvu un atbilstošu saturu.

Privātuma politika