Atmežošana ar Zīles ietaupīs līdz pat 80%

Atmežošana jeb meža zemes transformācija ar Zīles - Tavi ieguvumi:

 1. Pateicoties tam, ka mums ir daudz klientu, kuri apmežo savus īpašumus, veicot meža stādīšanu, mēs varam piedāvāt klientiem, kuri vēlas veikt atmežošanu, samazināt maksājamo kompensāciju pat par 80%, ieliekot kā kompensāciju citu klientu apmežoto teritoriju. Šī darbība ir atļauta un to regulē likums.
 2. Daloties šajās zināšanās un pieredzē, ietaupīsim Tavu laiku un līdzekļus, kā arī organizējot meža transformāciju, izdarīsim visu Tavā vietā, sākot ar visas dokumentācijas sakārtošanu, mērniecības organizēšanu un arī visu juridiskās puses organizēšanu.
 3. Pateicoties mūsu pieredzei mežu apsaimniekošanā, Zīles noorganizēs atmežošanas tehnisko pusi, kas ir meža ciršana, apaļkoka pievešana līdz krautuvei un apaļkoka aizvešana un realizācija piegādes vietās. Mūsu pieredze mežu apsaimniekošanā, mežizstrādē un apaļkoka realizācijā ietaupīs Tev laiku un palielinās ieguvumu no apaļkoka realizācijas.

Lauku īpašuma konsultāciju centra Zīles konsultantiem ir daudzpusīga pieredze meža apsaimniekošanā, lauksaimniecības, finanšu, mērniecības un investīciju nozarēs. Mēs dalāmies ar šīm zināšanām un pieredzi, lai līdzcilvēki mums apkārt saņemtu iespējami augstāko labumu no sava īpašuma.

Atmežošana - kas tas ir un kādi ir atmežošanas noteikumi?

Atmežošana ir meža zemes transformācija uz nepieciešamo zemes formu. Atmežošanu veic, ja tas nepieciešams:

 • Ēku būvniecībai
 • Citu infrastruktūras objektu būvniecībai - ceļu, stigu, mineralizēto joslu, meliorācijas sistēmu un meža ugunsgrēku dzēšanas ūdens ņemšanas vietām
 • Karjeru un ūdenskrātuvju ierīkošanai
 • Aizsargājamo biotopu atjaunošanai

Atmežošanas noteikumi

Atmežošanas noteikumi paredz, ka atmežošanas ierosinātājs iesniedz atmežošanas iesniegumu virsmežniecībā, kuras pārraudzības teritorijā atrodas atmežojamā meža zeme. Atmežošanas iesniegumam ir obligāti jāpievieno šādi dokumenti:

 • īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu — zemesgrāmatas apliecības kopiju;
 • ja dokumentus iesniedz pilnvarnieks, tad apliecinātu pilnvaru vai pilnvarojuma līguma kopiju;
 • zemes robežu plānu un plānu, kurā norādīta atmežojamās meža zemes robeža un platība;
 • meža zemes plānu, kurā norādīta atmežojamās meža zemes platība;
 • topogrāfisko plānu, kurā iezīmēta instrumentāli uzmērīta atmežojamā platība;
 • būvvaldē saskaņotu skiču vai tehnisko projektu;
 • meža zemes transformējamo nogabalu raksturojošos rādītājus;
 • vides pārvaldes tehniskos noteikumus meža zemes transformācijai vai ietekmes uz vidi novērtējuma atzinumu.

Pēc meža zemes transformācijas atļaujas izsniegšanas virsmežniecība 10 dienu laikā nosūta Valsts zemes dienestam, pašvaldībai, vides pārvaldei un dabas pārvaldei meža transformācijas atļaujas un visu dokumentu kopijas.

Atmežošanas iesnieguma iesniedzējs 30 dienu laikā pēc iesniegumā norādīto darbu pabeigšanas informē par to pašvaldību un virsmežniecību. Nekad neveiciet meža zemes transformāciju bez atļaujas saņemšanas, ja transformācija veikta bez atļaujas, Valsts meža dienests piedzīs zaudējumus trīskāršā apmērā! Meža zemes transformācija uzskatāma par pabeigtu, kad Valsts zemes dienests ir veicis izmaiņas nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā.

Kādas ir atmežošanas izmaksas?

Meža zemes transformācija ir laikietilpīgs process, kur ir divas galvenās izmaksu pozīcijas - mērniecība un zaudējumu kompensācija valstij par nodarītajiem zaudējumiem atmežošanas rezultātā. Mērniecība vidēji izmaksās ap 250 eiro hektārā par uzmērīšanu, atspraušanu dabā un skiču sagatavošanu. Daudz lielākas izmaksas sastāda zaudējumu kompensācija par veikto atmežošanu, kas var sastādīt pat desmitus tūkstošu par atmežoto hektāru, kur virsmežniecība aprēķina zaudējumus, izmantojot šādu formulu:

Z = S x R tv x Dmin. x K1 x K2, kur

Z — nodarītais zaudējums (EUR)

S — transformējamā meža zemes platība

R tv — hektāra meža relatīvā vērtība atkarībā no meža augšanas apstākļu tipa

Dmin. — minimālā darba alga mēnesī

K1 — meža zemes saimnieciskās darbības aprobežojuma koeficients

K2 — transformācijas mērķa koeficients

Atmežošanas veicējam 10 dienu laikā pēc zaudējumu aprēķina saņemšanas jāiesniedz virsmežniecībā maksājumu uzdevums, kas apliecina, ka ir veikta zaudējumu kompensācijas apmaksa.

Atmežošana - biežāk uzdotie jautājumi
Cik maksā atmežošana?

Katrs atmežošanas gadījums ir savādāks, jo kopējās atmežošanas izmaksas ietekmē transformējamās zemes platība un vieta. Atmežošanas cena ietver divas galvenās izmaksu pozīcijas - mērniecību un aprēķināto kompensāciju par nodarītajiem zaudējumiem, kur lielākā daļa būs par zaudējumu atlīdzināšanu, kas var būt pat desmitos tūkstošu par hektāru. Labā ziņa, ka kompensāciju apmēru iespējams būtiski samazināt, izmantojot Zīles citu klientu apmežotās teritorijas.

Vai var veikt meža zemes transformāciju bez atļaujas saņemšanas?

Atmežošanu jeb meža zemes transformāciju var veikt tikai ar Valsts meža dienesta izsniegtu atļauju, ja veiksi atmežošanu bez atļaujas, Valsts meža dienests piedzīs zaudējumus trīskāršā apmērā, un var tikt arī ierosināts kriminālprocess!

Interesē, kā ietaupīt veicot atmežošanu? Sazinies ar mums un mēs atradīsim risinājumu!

Saistītie raksti

Populārākās celulozes izmantošanas nozares

Celulozes izmantojums produktu ražošanā ir būtisks faktors, kas veicina ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku dzīvesveidu.
Publicēts 30/11/2023

Ko var cirst neprasot ciršanas apliecinājumu!?

Ne visām mežizstrādes darbībām mežā ir nepieciešams ciršanas apliecinājums
Publicēts 02/11/2023

Kādi ir iespējamie meža ciršanas veidi!?

Pirms uzsākt mežistrādi ir būtiski saprast kāds ciršanas veids ir piemērotākais
Publicēts 01/11/2023

Kā atpazīt pārpircējus un uzņēmumus, kas vēlas no Tevis nopirkt pēc iespējas lētāk!?

Daudzi meža un lauksaimniecības zemes īpašnieki iekrīt pārpircēju lamatās, kā rezultātā zemes īpašnieki iegūst par 30-50% mazāk!
Publicēts 26/09/2022

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu jums kvalitatīvu un atbilstošu saturu.

Privātuma politika